Ouderenadviesraad Lokeren: "Wij onderschrijven vaak adviezen van andere adviesraden. Dat komt de draagkracht ten goede”

Werking ouderenraden
Lokeren

© Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad

De ouderenadviesraad van Lokeren zet sterk in op het geven van advies aan het lokaal bestuur. En de laatste jaren wordt de raad steeds vaker zelf om advies gevraagd. Een evolutie waar de raad tevreden mee is, vertelt Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenadviesraad.  

Hoe is de adviesraad van Lokeren gestructureerd?  

Robrecht: “De Lokerse raad telt 14 leden. 7 leden zijn afgevaardigd uit een vereniging, en 7 leden zijn onafhankelijk. De raad heeft ook een dagelijks bestuur, kortweg DB. Het DB telt 6 leden. We hebben ook enkele werkgroepen, die zich inzetten rond specifieke thema’s.” 

“Onze raad wijkt af van de meeste ouderenraden. Wij starten namelijk steeds halfweg de legislatuur van de gemeente. Hoe dat komt? De ouderenraad is ontstaan halfweg de legislatuur, en een mandaat duurt telkens zes jaar. Of we er ooit over nagedacht hebben om onze werkingstermijn aan te passen, zodat die overeenkomt met de legislatuur van de gemeente? Eigenlijk niet. Het voordeel is dat – wanneer er een nieuw gemeentebestuur komt – de raad hetzelfde blijft en dus het reilen en zeilen van de raad en het lokaal bestuur al kent. En wanneer de raad hervormt, blijft het gemeentebestuur hetzelfde. De nieuwe leden van de raad krijgen zo de kans om zich in te werken tegen de nieuwe lokale verkiezingen.” 

“Bovendien kan de ouderenraad die het memorandum schrijft, ook opvolgen of de nieuwe bestuurscoalitie rekening houdt met de punten die hij formuleerde in het lokaal memorandum. Bijvoorbeeld bij de opmaak van het zesjarenplan.” 

Hoe verloopt het geven van advies bij de Lokerse raad? 

Robrecht: “Onze ouderenraad is sterk in het geven van spontane adviezen aan het lokaal bestuur. Wanneer we een probleem vaststellen in de stad, maken we daar een advies voor op. In ons meest recente advies pleiten we voor het plaatsen van stembureaus in woonzorgcentra, om ook die ouderen de kans te geven hun stem uit te brengen. Of we altijd een antwoord krijgen op een geschreven advies? Meestal wel. Het lokaal bestuur bekijkt onze adviezen altijd. Soms wordt er een gevolg gegeven aan een advies, soms ook niet. Wanneer een advies niet wordt opgevolgd, vragen wij het lokaal bestuur om die keuze te motiveren.” 

“Wat onze adviezen zo sterk maakt? We zorgen er enerzijds voor dat een advies nooit extreem lang is. We proberen onze standpunten altijd beknopt neer te schrijven, zodat het lokaal bestuur snel de kern van ons advies kan lezen. Alle randinformatie geven we mee in een bijlage. En anderzijds staven we onze argumenten met gegevens uit onderzoeken en met cijfermateriaal. We gebruiken ook voorbeelden uit andere steden en gemeenten. Wanneer er een andere stad of gemeente in slaagt om iets op poten te zetten, is dat een extra reden om het bij ons ook te proberen.” 

We proberen onze standpunten altijd beknopt neer te schrijven, zodat het lokaal bestuur snel de kern van ons advies kan lezen. 

Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenadviesraad Lokeren

Vraagt het lokaal bestuur soms advies aan jullie? 

Robrecht: “Zelden. 90% van de adviezen die we schrijven is op eigen initiatief. Lokeren heeft wel een participatieambtenaar. Het is de taak van de ambtenaar om ons te betrekken bij beleidsbeslissingen die een invloed kunnen hebben op de oudere inwoners. We hebben een goed contact met de participatieambtenaar. Ze neemt geregeld contact op met de ouderenraad, en ze stelt ons soms vragen. Indien mogelijk bezorgt ze ons ook informatie over lopende projecten. Zo probeert de ouderenraad ook een invloed te hebben op het lokaal beleid.” 

“Binnenkort gaat Lokeren trouwens fuseren met Moerbeke. Die fusie heeft een invloed op de werking van de adviesraden. Want Moerbeke heeft eigen adviesraden, die zullen fuseren met onze raden. Ook bij dat proces worden we door de participatieambtenaar betrokken. Daardoor nodigen beide raden elkaar nu uit op vergaderingen.” 

Welke tip kan je geven aan andere raden, die hun adviesfunctie naar een hoger niveau willen tillen? 

Robrecht: “Goede, persoonlijke contacten. Met de bevoegde ambtenaar en schepen, en met andere adviesraden. De leden van de raad, de ambtenaar en de schepen gaan op een informele manier om met elkaar. We hebben gezellige babbeltjes wanneer we elkaar tegenkomen. Dat zorgt ervoor dat signalen ook op een informele manier doorstromen naar het lokaal beleid. En we krijgen ook geregeld updates van de schepen en de ambtenaar over beleidsontwikkelingen. De schepen en de ambtenaar proberen bovendien op elke vergadering van de raad aanwezig te zijn.” 

“Bovendien werken we goed samen met andere adviesraden. Schrijft de welzijnsraad een advies dat ook de oudere inwoners ten goede komt? Dan onderschrijft de ouderenraad dat advies ook. En ook met bijvoorbeeld de cultuurraad en de jeugdraad werken we geregeld samen. Wanneer verschillende raden een advies onderschrijven, verhoogt dat de draagkracht. Tijdens de vorige verkiezingen schreven we een deel van ons memorandum gemeenschappelijk. Het hoofdstuk rond participatie was namelijk voor verschillende raden belangrijk. En ook voor ons nieuwe memorandum zullen we de handen in elkaar slaan met andere adviesraden. Trouwens, de voorzitter van de welzijnsraad is ook lid van de ouderenraad. Zo weet de ouderenraad waar de welzijnsraad rond werkt, en omgekeerd.” 

Schrijft de welzijnsraad een advies dat ook de oudere inwoners ten goede komt? Dan onderschrijft de ouderenraad dat advies ook. 

Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenadviesraad Lokeren

“Een laatste tip? De ouderenraad communiceert altijd op een open en constructieve manier. Ook wanneer er verschillende adviezen worden afgekeurd. We begrijpen dat beleidsmakers ook gebonden zijn aan budgetten en regels, en dat ze daardoor niet al onze adviezen kunnen doorvoeren. En natuurlijk zouden we soms willen dat er meer naar ons wordt geluisterd, maar ons daarin opjagen heeft geen zin. We zijn tevreden met wat we wél bereiken.”