De persoon met een zorgnood centraal

Zorg & Gezondheid
Zorgverlener legt arm op schouder van persoon met een zorgnood

Met de hervorming van de eerste lijn wil de Vlaamse overheid werk maken van een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg waar de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood centraal staat én die toegankelijk is voor iedereen. Zorgvragen en -noden van burgers moeten richting geven aan de zorg en ondersteuning. De indeling in lijnen en sectoren moet ondergeschikt zijn aan het bieden van toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg.

Regie over de zorg in eigen handen

(lees verder onder de figuur)

figuur persoon met een zorgnood centraal

Zoals je op de figuur kunt zien, staat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood in de nieuwe visie op de eerstelijnszorg centraal. Mantelzorgers, bijvoorbeeld familie of vrijwilligers uit de buurt, zijn de eerste ondersteuningsbron. Wanneer de zorgnoden complexer worden, kan de professionele eerstelijnszorg ingeschakeld worden.

Ook wat betreft de organisatie van zijn zorg staat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood centraal. Hij en/of zijn mantelzorger heeft de regie over zijn zorg in handen en maakt zelf steeds deel uit van het multidisciplinair zorgteam dat instaat voor de noodzakelijke zorg- en hulpverlening. In dit zorgteam worden alle zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood samengebracht. De huisarts, de ergotherapeut, de sociaal werker van de thuiszorgdienst, de poetsdienst, … Samen en in onderling overleg zorgen zij voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Wat dit concreet betekent voor jouw zorgverlening wordt duidelijk in onderstaand filmpje.

(lees verder onder het filmpje)

Een stem in de nieuwe structuren

Niet alleen zal de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag de regie over zijn eigen zorg in handen krijgen, hij moet ook betrokken worden bij de algemene organisatie van de zorg- en welzijnssector. In de praktijk betekent dat, dat zorggebruikers en mantelzorgers uitgenodigd worden om deel te nemen aan de zorgraad. Deze raad staat aan het roer van een eerstelijnszone. Alle zorg- en welzijnsspelers uit de regio trachten er samen tot een optimale organisatie en afstemming van de eerstelijnszorg in hun regio te komen.

De inzichten van zorggebruikers en hun mantelzorgers worden gezien als belangrijke bronnen om die afstemming te bereiken en de kwaliteit van zorg te verhogen. De ervaringskennis die zij meebrengen is een noodzakelijke aanvulling op de aanwezige professionele expertise.

Marleen Dethier, transitiecoach eerstelijnszones: Onze slogan “we zetten de persoon met ondersteuningsnoden centraal”, mag geen holle slogan blijven, maar moet een echte cultuurverandering betekenen en moet werkelijk doorleefd zijn in de zorgraad.

Twee of drie zitjes in de zorgraad zijn voorbehouden voor de gebruikers. Die zitjes worden voornamelijk ingevuld door vrijwillige vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgverenigingen. De vertegenwoordigers staan voor de uitdagende opdracht om hun stem te doen gelden. Niet eenvoudig gezien de doorgaans technische en complexe discussiepunten. Een goede omkadering is dan ook nodig om te vermijden dat de vrijwilligers ontmoedigd afhaken. Patiënten- en mantelzorgverenigingen zetten hierop in door vorming en andere ondersteuning te voorzien voor hun vertegenwoordigers.

Plaats een reactie

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.