Seniorenraad Eeklo: “De vergaderingen van de seniorenraad gaan vaak door in het dienstencentrum”

Werking ouderenraden
SAR Eeklo

© Seniorenraad Eeklo

De seniorenraad van Eeklo heeft een sterke samenwerking met het lokaal dienstencentrum. Leden van de seniorenraad leren de werking van het LDC kennen, en bezoekers van het LDC krijgen een inzicht in de werking van de seniorenraad. En ook met de andere adviesraden werkt de ouderenraad soms samen. Hoe die samenwerkingen verlopen? Dat leggen senioren- en buurtzorgconsulent Hannah Van Renterghem en voorzitter van de seniorenraad Huguette Van den Fonteyne ons zelf uit.  

Hoe is de seniorenraad in Eeklo gestructureerd?  

Huguette: “Wij hebben een Dagelijks Bestuur, met een voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. En ook Hannah, onze ambtenaar, maakt deel uit van ons DB. En daarnaast hebben we ook een Algemene Vergadering. Alle leden van het DB participeren aan de AV, en ook afgevaardigden van verenigingen, vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra en van het psychiatrisch ziekenhuis. Ook wie geen lid is van een ouderenvereniging, mag zich aansluiten bij de seniorenraad. Maar wie deel wil uitmaken van de raad, moet zich dus echt wel langdurig engageren.” 

Hannah: “We hebben één werkgroep, namelijk de werkgroep memorandum. Die is open voor iedereen. Enkele leden van het DB maken deel uit van de werkgroep, maar ook twee anderen die voordien nog geen banden hadden met de seniorenraad. Door deel uit te maken van de werkgroep, heeft één daarvan beslist om zich ook bij de seniorenraad aan te sluiten. Dat is natuurlijk fijn.” 

“Hoewel onze seniorenraad geen open vergaderingen heeft, zorgen we er wel voor dat alle inwoners op de hoogte zijn van wat we doen. We plaatsen bijvoorbeeld al onze verslagen online. En de werking van de raad wordt ook toegelicht in onze seniorengids. Wanneer we een activiteit organiseren of een oproep willen verspreiden, publiceren we dat altijd mee in ons stedelijk informatieblad ‘Het Eikenblad’.” 

Als senioren- en buurtzorgconsulent adem ik participatie.

Hannah Van Renterghem, senioren- en buurtzorgconsulent Eeklo

Zet stad Eeklo sterk in op participatie? 

Hannah: “Ja. De stad heeft verschillende participatietrajecten lopen. Zo’n traject staat in teken van een specifiek thema of project, en het stadsbestuur wil bij zo’n traject ook de verschillende adviesraden betrekken. Adviesraden kunnen daarom altijd een afgevaardigde sturen, die deel mag uitmaken van de trajectwerkgroep.” 

Huguette: “Een participatietraject dat momenteel loopt? De hervorming van de parkbegraafplaats. Stad Eeklo heeft een oude begraafplaats en een nieuwe begraafplaats. En er zijn plannen om de begraafplaatsen meer te laten samensmelten met de buurt. Door er bijvoorbeeld een fietsroute door te trekken. Maar sommige inwoners zijn geen fan van die plannen. Daarom besliste het lokaal bestuur om de adviesraden en geïnteresseerde inwoners te betrekken bij die plannen. De seniorenraad heeft een belangrijke stem, want wij komen vaak op een begraafplaats.”  

Hannah: “Tweemaal per jaar gaat er ook een participatiemoment door in Lokaal Dienstencentrum Zonneheem. Dan wordt er bijvoorbeeld gepolst naar de interesse voor bepaalde activiteiten, die in het LDC kunnen doorgaan. Iedereen, ook inwoners en leden van de seniorenraad, zijn welkom op dat participatiemoment.” 

Huguette: “In stad Eeklo zijn er tien adviesraden. Allemaal formuleren ze op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief beleidsadviezen. De voorzitters van die verschillende adviesraden komen regelmatig samen in een voorzittersoverleg. Op dat overleg geven ze elkaar een stand van zaken mee van lopende projecten, en ondersteunen ze elkaar.” 

Hannah: “Een aparte participatieambtenaar? Dat heeft Eeklo niet. Maar als senioren- en buurtzorgconsulent adem ik wel participatie (lacht). En stad Eeklo heeft ook een beleidsadviseur die aandacht heeft voor participatie. Ik begeef mij echt tussen de inwoners, en de adviseur zet de bril op van het lokaal beleid.” 

Huguette: “Stad Eeklo doet z’n best. De stad zorgt voor veel participatiemogelijkheden. Het probleem? De opkomst van geïnteresseerden is vaak niet zo groot. Het zijn altijd dezelfde vrijwilligers die de kansen grijpen die het lokaal bestuur ons geeft. En dat is wel jammer.” 

Jullie werken nauw samen met het lokaal dienstencentrum. Kunnen jullie dat even toelichten? 

Huguette: “Klopt. Eeklo heeft één LDC, Zonneheem. Dat LDC kwam er op initiatief van de stad. We hebben een goed contact met het dienstencentrum. Dat hebben we ook deels te danken aan de centrumleider, want de centrumleider ondersteunde vroeger de seniorenraad. We kennen elkaar dus goed, en de centrumleider stelt zich erg toegankelijk en bereikbaar op. Hij is bovendien gemotiveerd om de werking van het LDC naar een hoger niveau te tillen.” 

Hannah: “Het dienstencentrum is echt een ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Met speciale aandacht voor mensen met een kwetsbaarheid en senioren. Om de band tussen het LDC en de seniorenraad te versterken, gaan de vergaderingen van de raad voornamelijk in het dienstencentrum door. Zo leren bezoekers van het dienstencentrum de seniorenraad kennen, en leden van de raad leren de werking van het dienstencentrum kennen.” 

“Onlangs is de centrumleider de werking van het LDC ook komen toelichten op een vergadering van de seniorenraad. En organiseert het LDC een activiteit? Dan mail ik dat steevast door naar de leden van de raad. Vergaderingen van de raad gaan ook soms door in het Sociaal Huis of in Jeugdcentrum Kubiek. Zo leren de senioren ook die stadsdiensten kennen.” 

Stromen signalen van ouderen met een kwetsbaarheid ook naar jullie door? 

Hannah: “We doen ons best. Eeklo heeft bijvoorbeeld een meldpunt voor mensen met een kwetsbaarheid. De dame die dat meldpunt mee ondersteunt is ook lid van de seniorenraad. Botst zij op belangrijke problemen? Dan worden die anoniem toegelicht en voorzien wij advies op maat.” 

Huguette: “Hoewel we ons daar echt voor inspannen, vind ik toch dat die signalen iets te weinig doorstromen tot in de raad. En ook het aantrekken van nieuwe vrijwilligers is een moeilijkheid. In realiteit hebben we een 30-tal leden, maar in de praktijk zijn er maar een 15-tal leden die echt actief aan vergaderingen deelnemen. Inwoners en partners willen zich wel actief inzetten voor de raad, maar wegens tijdgebrek komt het er vaak niet van.” 

De voorzitters van die verschillende adviesraden komen regelmatig samen in een voorzittersoverleg. 

Huguette Van den Fonteyne, voorzitter seniorenraad Eeklo

Hoe verloopt de adviesverlening van de raad? 

Huguette: “Soms vraagt het lokaal bestuur ons om advies, en soms geven we een advies op eigen initiatief. De schepen doet z’n best om naar onze vergaderingen te komen, en vangt zo ook signalen op. Kleine zaken pennen we niet neer in een advies, maar spreken we mondeling door. Maar de meeste zaken worden wel neergeschreven in een advies.” 

Hannah: “Als ambtenaar ben ik de schakel tussen de raad en de schepen. Ik zorg ervoor dat een advies van de raad terechtkomt bij het schepencollege.” 

Huguette: “Of onze adviezen echt gewaardeerd worden? Dat hangt ervan af. Soms krijgen we een positief antwoord, en soms een negatief. Een negatief advies wordt niet altijd gemotiveerd door de schepen, en dat demotiveert ons soms wel. We steken tenslotte veel tijd en energie in een advies, het is dan ook fijn om te weten waarom een advies niet weerhouden wordt. Meer feedback van het schepencollege zou in zo’n situatie dus wel mogen. Maar we laten ons niet ontmoedigen, en we blijven de pijnpunten voor de senioren in de stad benoemen.” 

“Dat we een goede band hebben met Hannah helpt ook. Zij steunt ons en ze zorgt ervoor dat onze signalen doorstromen tot in het schepencollege. Hannah is niet alleen aanwezig en bereikbaar, ze voorziet ons ook van feedback. De leden van de seniorenraad zijn vrijwilligers die adviezen schrijven op basis van hun eigen noden en ervaringen. Hannah kan met een professioneel oog naar die adviezen kijken, en bijsturen waar nodig. En zij verdedigt al onze adviezen en standpunten ook bij het schepencollege. Die goede samenwerking is voor ons heel waardevol.”