Seniorencomité Sint-Katelijne-Waver: "Wanneer de werkgroep een advies schrijft, neemt het lokaal bestuur dat ter harte"

Werking ouderenraden
SKW

© Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad

Een tijd geleden besliste de Antwerpse gemeente Sint-Katelijne-Waver om adviesraden af te schaffen. Enkel de decretaal verplichte raden, de jeugdraad en de Gecoro, bleven bestaan. Maar de ouderenadviesraad bleef niet bij de pakken zitten en hervormde tot een klankbordgroep. De raad gaat nu door het leven als het seniorencomité. Wij legden ons oor te luisteren bij Marlies Verbruggen, samenlevingsconsulent en Ward Liekens, voorzitter seniorencomité.  

Hoe heeft de ouderenadviesraad de hervorming tot een klankbordgroep ervaren? 

Ward: “Een tijd geleden werd er door de gemeente beslist om enkel de decretaal verplichte raden, de jeugdraad en Gecoro, te houden. De ouderenadviesraad besliste meteen om te hervormen tot een klankbordgroep, en zo invloed te blijven hebben op het lokaal beleid. Hoe de klankbordgroep gestructureerd is? Eigenlijk exact hetzelfde als voordien. We hebben een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. En het seniorencomité heeft ook enkele werkgroepen, die zich (tijdelijk) focussen op specifieke thema’s. Denk maar aan digitalisering, sport en wonen. In elke werkgroep zit er een oudere die de trekkersrol op zich neemt. De trekkers van de werkgroepen koppelen de info uit de werkgroepen terug in de algemene vergadering.” 

“Ook onze taken blijven hetzelfde. We hebben bijvoorbeeld nog steeds een adviesfunctie. Wanneer we iets belangrijk willen aankaarten, schrijven we een formeel advies. Gaat het over kleinere zaken? Dan geven we mondelinge of informele adviezen.” 

Marlies: “Ook de sportraad hervormde tot een klankbordgroep. Maar die klankbordgroep werd pas recent in het leven geroepen, en is nog volop in ontwikkeling. De gemeente riep zelf bovendien tijdelijke expertengroepen in het leven. Expertengroepen worden ad hoc opgericht, wanneer de gemeente informatie wenst rond een specifiek thema. Recent wilde de gemeente bijvoorbeeld inzetten op een regenboogbeleid. Toen werd er tijdelijk een expertengroep opgericht, die samenkwam en advies verleende over dit thema. Wie die experten zijn? Veelal mensen die vanuit werkcontext met dat thema in aanraking komen. Maar het kunnen ook gewone burgers zijn, die zich willen engageren en interesse hebben in het thema.” 

De ouderenadviesraad besliste om te hervormen tot een klankbordgroep, en zo invloed te blijven hebben op het lokaal beleid. 

Ward Liekens, voorzitter seniorencomité Sint-Katelijne-Waver

Botsen jullie op uitdagingen met het seniorencomité?  

Marlies: “Ja. We willen echt dat het comité àlle senioren uit Sint-Katelijne-Waver vertegenwoordigt. Maar vandaag is dat niet zo. Het comité bereikt bijvoorbeeld weinig jongere senioren en ouderen met een kwetsbaarheid. Hun noden komen dus niet tot bij ons. En ook nieuwe leden aanwerven blijft een knelpunt. Hoewel we vaak oproepen doen – op onze jaarlijkse seniorennamiddag en onze seniorenreizen, via flyers of via het maandelijks gemeenteblad -, krijgen we weinig reactie. Door de werkgroepen open te stellen voor het brede publiek en ook flexibele engagementen toe te staan, hopen we meer ouderen aan te spreken.” 

Ward: “In tegenstelling tot de seniorenadviesraad, moet het seniorencomité onafhankelijk werken. Dat wil dus zeggen dat ambtenaren in principe niet mogen deelnemen aan onze vergaderingen. Tot nog toe gebeurt dit nog wel, we vrezen anders onze connectie met het lokaal bestuur te verliezen.” 

Marlies: “Klopt. En als ik niet meer naar vergaderingen mag gaan, krijg ik ook geen zicht op de noden en behoeften van ouderen. Ook de schepen weet dan veel minder wat er leeft bij de doelgroep. Daarom probeer ik op de algemene vergaderingen nog steeds aanwezig te zijn, om die voeling met de doelgroep te houden. De werkgroepen werken wel zelfstandig, maar uiteraard ben ik bereikbaar voor vragen of feedback.”  

Hebben jullie het gevoel dat het comité invloed heeft op het beleid? 

Ward: “Dat wel. De oudere inwoners vonden bijvoorbeeld dat er te weinig openbare toiletten zijn in de gemeente. We hebben daarvoor een werkgroep plaspunten in het leven geroepen. De werkgroep schreef hier een advies over, en het lokaal bestuur nam ons advies ter harte. Er werden stickers ontworpen die horecazaken kunnen ophangen, wanneer mensen er vrij naar het toilet mogen gaan. Een andere werkgroep ijverde voor meer rustbanken in Sint-Katelijne-Waver, en ook naar dat advies werd geluisterd.” 

Marlies: “Binnen ons participatiemodel vinden we het belangrijk dat inwoners inspraak krijgen tijdens het uitwerken van projecten of ideeën. De klankbordgroep is er niet alleen om problemen en bezorgdheden te melden. We willen ook echt in dialoog gaan met elkaar en samen naar geschikte oplossingen zoeken.” 

Binnen ons participatiemodel vinden we het belangrijk dat inwoners inspraak krijgen tijdens het uitwerken van projecten of ideeën.

Marlies Verbruggen, samenlevingsconsulent Sint-Katelijne-Waver

Waar willen jullie in de toekomst nog op inzetten? 

Ward: “Ik ben trekker van de werkgroep evenementen. Momenteel zijn we onze jaarlijkse seniorenreis aan het voorbereiden. Ook daarvoor werken we samen met het lokaal bestuur, want de gemeente sponsort dit initiatief.” 

Marlies: “De bedoeling is ook dat het seniorencomité constructief gaat samenwerken. Met stadsdiensten, met ouderenverenigingen, met lokale dienstencentra en woonzorgcentra en noem maar op. Door samen te werken, zal het comité meer draagkracht hebben. Op die manier zullen ook de noden van een meer diverse groep ouderen doorsijpelen naar het comité. En wie weet trekken we zo ook wel nieuwe leden aan?”