Subsidiereglement voor ouderenverenigingen

23 Oktober 2018
Werking ouderenraden

De stedelijke seniorenraad Halle stelt een subsidiereglement op voor Halse seniorenverenigingen.

Tot 2017 bestond er nog geen reglement voor de subsidieverdeling voor Halse seniorenverenigingen. De verdeling gebeurde tot dan op basis van ledenaantal en aantal dagactiviteiten. De seniorenraad heeft het initiatief genomen om hiervoor een reglement uit te werken met een puntensysteem.

Het bestuur van de seniorenraad werkte eerst een voorstel uit, dat besproken werd met zowel de algemene vergadering van de seniorenraad als met afgevaardigden van alle seniorenverenigingen. Het definitieve ontwerp werd nadien goedgekeurd door de gemeenteraad.