Herbeleef het webinar ‘Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie.’

Werking ouderenraden
Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie webinar

Het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. We merken dat de huidige situatie in sommige gemeenten tot een heel positieve dynamiek leidt. Fijn! In andere gemeenten brengt het ook bezorgdheid mee. Zal onze ouderenraad nog blijven bestaan? Zullen ouderen hun zegje nog mogen doen in onze gemeente? Als Vlaamse Ouderenraad delen we die bezorgdheid. Laat ons het kind niet met het badwater weggooien, maar een sterke dialoog opzetten rond al die veranderingen. Inspraak in verandering, dus.

We organiseerden voor het eerst een webinar om het debat alvast op te starten. Die kon rekenen op zo’n 202 deelnemers, elk van achter hun eigen computer. Kon je niet live deelnemen dan kan je hier de afzonderlijke filmpjes of het integrale webinar herbekijken.

Trends en evoluties in adviesraden

De Wakkere Burger in persoon van Wim Van Roy, werpt een blik op enkele trends binnen het lokale participatielandschap. Een toenemende professionalisering, veranderingen in vrijwilligersengagement en een stijgende digitalisering dagen uit om na te denken over de manier waarop burgers kunnen participeren aan het beleid. Sommige steden en gemeenten experimenteren met nieuwe participatievormen, zoals budgetparticipatie en deliberaties van belangrijke kwesties door een geloot burgerpanel. Doel is steeds een zo breed mogelijk publiek betrekken én inhoudelijk sterke signalen en verhalen tot bij de beleidsmakers krijgen.

Annemie Balcaen werkt als regionale beleidsmedewerker Ouderenbeleidsparticipatie bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij  gaat dieper in op de ongerustheid die leeft binnen ouderenraden, gezien er een stijgende kritiek is op adviesraden in het algemeen. Er is bezorgdheid, maar ook toekomstgerichte vernieuwing. Er zijn hervormingen bezig: open vergaderingen met vaste werkgroepen, meer onafhankelijke deelnemers, een overkoepelende adviesraad naast de aparte adviesraden, … De Vlaamse overheid benadrukt dat de sterkte en veelzijdigheid van ouderenraden een enorme troef is.

Inspirerende voorbeelden uit lokale ouderenraden

In gemeenten en steden over heel Vlaanderen zetten ouderenraden zich elke dag in. Daardoor kunnen ze veel leren van elkaar. We gingen, gewapend met camera en mondneuskapje, langs in Mechelen, Genk en Roeselare. Deze steden kunnen inspireren. Er is een dynamische ouderenraad, mede dankzij de dialoog die aangaan met schepenen, ambtenaren, en andere partners.

Mechelen

In Mechelen werden vele nieuwe actieve leden aangetrokken. De structuur van de ouderenraad werd hertekend. Een coördinatiegroep vormt het hart van de werking. Zij volgen de verschillende teams in de ouderenraad op en organiseren alle vergaderingen. De teams zijn werkgroepen met een specifieke bevoegdheid: adviezen, activiteiten, financiën en verenigingen. Naar de toekomst toe wil de ouderenraad groeien in aantal en een visie ontwikkelen op specifieke thema’s om zo in gesprek te gaan met de beleidsmakers.

Genk

Bij het uitstippelen van het ouderenbeleid in Genk, kijkt men nu al naar de toekomstige verwachtingen en wensen van de aankomende groep ouderen. Deze groep medioren (55 tot 67 jarigen) participeert via een mediorenwerkgroep binnen de adviesraad 55+. Over thema’s zoals woonwensen en gezondheid kunnen de medioren hun zeg doen. De Genkse schepen voor ouderenbeleid verwoordt haar aanpak ter ondersteuning van de ouderenraad alvast mooi: “Niet beheersen, maar begeesteren.”

Roeselare

In Roeselare waren er tot voor kort versnipperde participatiemogelijkheden voor ouderen. De voormalige ouderenraad bestond uit leden van ouderenverenigingen, een groep jonge senioren die deel uitmaakten van de werkgroep ‘leeftijdsvriendelijke stad’, de dienstencentra, … Ze werkten allen los van elkaar. Het is mooi om te zien hoe ze nu op elkaar inspelen. De ouderenraad stelde zijn vergaderingen en werkgroepen open voor alle ouderen. Er wordt gezocht naar een afstemming qua programmatie én expertisedeling tussen de ouderenraad, de verengingen en de dienstencentra.

Sterke verankering ouderenbeleidsparticipatie

Van onze kant blijven we als Vlaamse Ouderenraad streven naar een sterke verankering van de lokale ouderenbeleidsparticipatie. Via een advies aan de Vlaamse Overheid ijveren we voor enkele belangrijke principes voor een goede lokale ouderenbeleidsparticipatie. We willen deze principes verankerd zien in de bestaande decreten.

Verder staat staan de komende jaren onder meer de organisatie van uitwisselingssessies, de verfijning van de website ouderenraden.be en de lancering van nieuwe vormingen op het programma.

Oproep

Tot slot een warme oproep. Want zonder signalen van lokale ouderenraden, weten wij niet wat er leeft. Hou ons dus zeker op de hoogte van de veranderingen in jouw gemeente!

Herbekijk het volledige webinar

Wil je het volledige webinar herbeleven? Dat kan.