Memorandum Rotselaar

26 april 2019
Verkiezingen

De seniorenraad van Rotselaar stak heel wat tijd en energie in hun memorandum. Ze zijn dan ook niet van plan om de inhoud van het document uit het oog te verliezen. Het memorandum willen ze gebruiken als leidraad doorheen de nieuwe bestuursperiode! Het memorandum kwam niet in één, twee, drie tot stand. Er ging een lang proces aan vooraf. 

Verre aanloop: ouderenbehoeftenonderzoek (2016)

In 2016 was er een ouderenbehoeftenonderzoek in de gemeente Rotselaar (Rotselaar, Werchter en Wezemaal) bij een steekproef van 422 thuiswonende 60-plussers,  opgedeeld in drie leeftijdsgroepen en volgens geslacht. In 2017 leverde dat een rapport op van 255 bladzijden, dat representatief is voor de situatie van de senioren in Rotselaar.

In hetzelfde jaar startte de seniorenraad met de voorbereiding van een memorandum voor de periode 2019-2024. De raad stelde een werkgroep samen, die het geheel  coördineerde en de vorderingen geregeld voorlegde aan de plenaire vergadering.

Wisselende samenstelling van de werkgroep (2017)

Naast de gewone vergaderingen, nodigde de werkgroep, afhankelijk van het thema, telkens ook enkele betrokken ambtenaren uit van gemeente en/of OCMW. Hun expertise en kennis van de concrete situatie heeft de gesprekken verrijkt.

Bij de start van de besprekingen was er bovendien nog een belangrijke input van de senioren zelf: de besturen van de zes seniorenverenigingen vulden de checklist ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ van de Vlaamse Ouderenraad in, zodat hun meningen en concrete voorbeelden mee verrekend konden worden in de verschillende vergaderingen.

Eind 2017 en begin 2018 werden de tekstvoorstellen gedurende verschillende opeenvolgende vergaderingen voorgelegd aan en goedgekeurd door de plenaire seniorenraad.

Presentatie van het memorandum in een woonzorgcentrum (april 2018)

De directies van de twee woonzorgcentra zijn actieve leden van onze seniorenraad, waardoor de presentatie kon doorgaan in één ervan. De besturen van de lokale politieke partijen werden uitgenodigd en waren talrijk aanwezig. Na een presentatie kregen zij een document aangeboden met de integrale teksten van het memorandum. In de receptie nadien, aangeboden door de directie van het WZC, grepen velen de kans om bedenkingen te geven en eventueel bijkomende vragen te stellen aan de leden van de werkgroep.

Het memorandum is geen eindpunt, maar een begin! (2019-2024)

De seniorenraad heeft zich voorgenomen om geregeld één van de thema’s van het memorandum te bekijken vanuit de vraag: "wat heeft het gemeentebeleid daarvan al  gerealiseerd?" We wachten (in het voorjaar van 2019) op info over de meerjarenplanning van het gemeentebestuur, zodat wij onze actieve inbreng daarop kunnen afstemmen.

Bovendien heeft onze raad zich voorgenomen om de efficiëntie van zijn acties te verhogen door contact te onderhouden met de elf andere gemeentelijke adviesraden. Ook zetten we de deuren van de eigen vergadering voortaan jaarlijks open voor alle geïnteresseerde senioren. 

 

Jos Van Grunderbeeck, seniorenraad Rotselaar